Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή κλείστε ραντεβού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Τύποι Λιθοτριψίας

Το χειρουργείο για λίθους ουροδόχου κύστης διενεργείται υπό ραχιαία ή γενική νάρκωση και σε αυτή την επέμβαση εισέρχεται, με τη βοήθεια κάμερας, το ειδικό εργαλείο (λιθοτρίπτης) που θα επιτρέψει τον κατακερματισμό των λίθων.

Αφού σπάσει η πέτρα, απομακρύνονται τα λιθιασικά συγκρίματα και τοποθετείται ουροκαθετήρας για 24- το πολύ- ώρες (σπανίως για 48 ώρες). Δεν απαιτείται νοσηλεία.

Οι χρησιμοποιούμενοι λιθοτρίπτες είναι τεσσάρων ειδών:

Θα πρέπει να τονιστεί πως ενώ μπορεί να αντιμετωπιστούν και μόνο οι πέτρες στην κύστη, θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί παράλληλα και η αιτία που ευνόησε τον σχηματισμό της (π.χ. υπερτροφία προστάτη, στένωμα ουρήθρας).